Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu

Opis procedury: aby uzyskać zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy złożyć wypełniony wniosek, który powinien zawierać:

 • informacje dotyczące położenia nieruchomości (miejscowość, numer działki, numer karty mapy),
 • określić cel wydania zaświadczenia (np. przedłożenia w kancelarii notarialnej, przedłożenia w banku).
1. Co powinienem wiedzieć?

Należy upewnić się, czy teren dla którego klient zamierza wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski objęty jest ustaleniami obowiązującego planu miejscowego, gdyż zaświadczenie wydaje się z planu, który obowiązuje. W szczególnych przypadkach zaświadczenie wydaje się również z planu, który utracił ważność – zaświadczenie będzie wówczas zawierało stosowną adnotację o tym fakcie. Organ administracji publicznej (Urząd) wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o nie. Jeżeli klient zamierza uzyskać kredyt w banku albo sprzedać nieruchomość – potrzebne będzie zaświadczenie w sprawie przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miny Aleksandrów Kujawski. Jeżeli klient planuje budowę i zamierza zlecić opracowanie projektu – potrzebny będzie wyrys z wypisem czyli informacja w sprawie przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miny Aleksandrów Kujawski – na podstawie zawartej w nim informacji projektant wykona projekt tak, aby spełniał wymóg zgodności z ustaleniami planu.

2. Kto może załatwić sprawę?
 • Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika*.
 • Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika*. Właściwą reprezentację osoby prawnej stwierdza się poprzez jej statut oraz odpowiedni rejestr. Wówczas do wniosku należy dołączyć potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego).
 • Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika*.
* pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
  • Wydział Wydział Planowania
  • Termin załatwienia Do 7 dni od daty złożenia wniosku. Do ww. okresu nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu (Urzędu).
  • Osoba kontaktowa Bartosz Żuchowski
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim,
   ul. Słowackiego 12,
   87-700 Aleksandrów Kujawski;
   Biuro Obsługi Interesanta;
   • Elektroniczna Skrzynka Podawcza; E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl;
  • Telefon kontaktowy 542822059 wew. 35
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim,
   ul. Słowackiego 12,
   87-700 Aleksandrów Kujawski;
   Biuro Obsługi Interesanta;
   • Elektroniczna Skrzynka Podawcza; E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl;
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie ZAŚWIADCZENIA w sprawie przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
   2.Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego.
   3. Jeżeli klient działa przez pełnomocnika, dodatkowo:
   - Wzór pełnomocnictwa AB
   4. Potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego) – w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez osobę prawną lub upoważnionego przez właściwe organy osoby prawnej pełnomocnika.
   5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo złożone w sprawie od każdego stosunku pełnomocnictwa – opłata wnoszona w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
  • Opłaty Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w kwocie 17 zł. W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
  • Tryb odwoławczy Odmowa wydania zaświadczenia bądź wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (o odmowie wydania zaświadczenia) w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
  • Uwagi
  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
   (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z zm.);
   2. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski;
   3. Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski;
   4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>