LPR-Ogłoszenia

Lokalny Program Rewitalizacji - Ogłoszenia

K U R E N D A

W dniu 12 lipca 2016 roku rozpoczną się konsultacje społeczne na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji konieczne jest określenie obszarów kryzysowych (zdegradowanych) na terenie gminy. W tym celu przeprowadzona została diagnoza społeczno-gospodarczo-przestrzenna jednostek gminy (sołectw). Przeprowadzona diagnoza pozwoliła określić zróżnicowanie wewnętrzne gminy i wykazać obszary, które, ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, powinny zostać objęte wsparciem w ramach GPR.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do czynnego udziału mieszkańców w planowanych konsultacjach oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

Celem konsultacji jest przede wszystkim zasięgnięcie opinii mieszkańców, którzy stanowią głos doradczy w tym projekcie. Zgłoszone uwagi będą mieć wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Programie Rewitalizacji.

 Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: rewitalizacja@gmina-aleksandrowkujawski.pl.  do 01-08-2016

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski.

 Obwieszczenie umieszczono na:
  1. tablicy ogłoszeń UG Aleksandrów Kujawski
  2. stronie internetowej: www.gmina-aleksandrowkujawski.pl.
  3. BIP
  4. a/a

 Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

/-/ Andrzej Olszewski

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>