Zarządzenie Nr 7/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 stycznia 2016 r., w sprawie ogłoszenia z dniem 19 stycznia 2016 r. otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2016, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 lutego 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 stycznia 2016 r., w sprawie ogłoszenia z dniem 19 stycznia 2016 r. otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2016, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 13, art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) i Uchwały Nr  III/16/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski  z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 41, poz. 290) oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 (Uchwała nr XIV/83/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 października 2015 r.) zarządzam co następuje:

§1. W Zarządzeniu nr 1/2016  Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 stycznia 2016 r., w sprawie ogłoszenia z dniem 19 stycznia 2016 r. otwartego konkursu ofert nr 1/2016  na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2016, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego wprowadza się następujące zmiany:

 1) § 3 otrzymuje brzmienie: „§3. Powołuję komisję konkursową do rozpatrzenia ofert z konkursu realizacji zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2016 w składzie: 1) Tomasz Langner – Przewodniczący komisji 2) Elżbieta Więckowska – Sekretarz komisji 3) Arkadiusz Świątkowski - Członek komisji.”    

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Andrzej Olszewski Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

     

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>