Obwieszczenie z dnia 16.08.2018 r. znak Pl.6220.6.8.2018.AE w sprawie zakupu instalacji maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton na terenie działek nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki, gm. Aleksandrów Kujawski

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.1405 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257 ze zm.)  zawiadamia, że w dniu 17.05.2018r. Zakład Przemysłu Mięsnego „DRÓBALEKS” Sp.  Jawna K.E.C Śmieszny, M. Mroczkowska  reprezentowany przez  Pana Kazimierza Śmiesznego złożył wniosek  (uzupełniony dnia 05.06.2018r. i dnia 08.06.2018r.)  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton” na terenie działek nr: 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki, gm. Aleksandrów Kujawski”.

Na podstawie przedłożonych materiałów i po przeanalizowaniu wpływu inwestycji na środowisko- kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy ooś w szczególności za względu na:

- rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem emisji i występowania innych  uciążliwości,

-  usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,

- rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w ust. 1 i 2 art. 63 w/w ustawy,

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski postanowieniem znak: Pl.6220.6.7.2018.AE z dnia 16.08.2018r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz w sołectwie  Rudunki,  gmina Aleksandrów Kujawski.

Kierownik Wydziału Planowania (-) Bogusław Gollus

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>