Dotacja celowa na wymianę źródła ciepła

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, iż Gmina Aleksandrów Kujawski ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 23 kwietnia 2021 r. do 01 czerwca 2021 r. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na dotacje w danym roku budżetowym nie wystarczy na udzielenie dotacji każdemu wnioskodawcy, w celu zapewnienia wnioskodawcom równych szans, wybór beneficjentów dokonywany będzie poprzez losowanie wniosków o udzielenie dotacji.

Dofinansowanie udzielane jest na podstawie Uchwały NrXXX/238/21 Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanymi paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2021 r. poz. 2004).

I. Warunki składania wniosków:

1. Wniosek wraz z załącznikami musi zostać wypełniony na formularzach poniżej (załączniki).

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie o posiadanym prawie do nieruchomości, umożliwiającym wykonanie inwestycji (np. kopia aktu notarialnego, aktualny wypis z rejestru gruntów)

2. Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski składane przed i po tym okresie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

3. Rozpatrywane będą wyłącznie poprawnie wypełnione i kompletne wnioski, tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku.

4. Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane, ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż źródła na paliwa stałe. Warunkiem uzyskania dotacji jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ciepła.

5. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym obok ogrzewania na paliwa stałe istnieje już inne alternatywne ekologiczne źródło ciepła (np. piec na gaz lub inne ogrzewanie wymienione w punkcie III). Z dotacji nie można skorzystać, jeśli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie na ten sam rodzaj inwestycji w tym samym budynku ze środków budżetu Gminy lub środków ogólnopolskiego „Programu Czyste Powietrze” w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku.

6. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą pocztową na adres: Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski.  Liczy się data wpływu wniosku do Urzędu.

7. Szczegółowych informacji na temat naboru udziela Wydział Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, w godzinach pracy Urzędu (tel. 54 282 20 59 wew. 54).

WAŻNE! Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania.

II. Kto może się ubiegać o dofinansowanie:

Osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, na której planowana jest wymiana źródła ciepła, tj.: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

III. Co podlega dofinansowaniu?

Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na:

 • Kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym);
 • Kotły na paliwa stałe – biomasa (pellet drzewny) 1);
 • Kotły gazowe 2);
 • Kotły olejowe 2);
 • Pompy ciepła 3);

Koszt kwalifikowany obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.

WAŻNE! Dotacja celowa na wymianę pieca nie obejmuje wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zabudowy, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza.

WAŻNE! Objaśnienia:

1)   Kotły na paliwa stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

2)  Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.

3)  Zakupione i montowane pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania  pomieszczeń na  podstawie  karty produktu i etykiety energetycznej następujące wymagania:

1) pompy ciepła powietrze/woda –  klasy  efektywności  energetycznej  minimum  A+ (dla  temperatury  zasilania  55ºC)

2) pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla  temperatury  zasilania  55ºC)

3) pompy ciepła powietrze/powietrze – klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla  klimatu  umiarkowanego);

4) gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – klasy efektywności  energetycznej  minimum  A++ (dla  temperatury  zasilania  55ºC).

 

IV. Wysokość dofinansowania

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski, w zależności od rodzaju kotła wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych poniesionych przez podmiot, jednak nie więcej niż:

-6 000,00 zł brutto – dotyczy wymiany na pompę ciepła (pompa wraz z zasobnikiem i niezbędną instalacją),

-4 000,00 zł brutto – dotyczy wymiany na kotły elektryczne, kotły na paliwo stałe (pellet drzewny), kotły gazowe lub olejowe.

Dodatkowo dotacja nie może stanowić więcej, niż wkład własny obejmujący pokrycie wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

WAŻNE! Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację).

V. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

Po wykonaniu zadania (najpóźniej do 15.10.2021 r.), Wnioskodawca przedkłada do Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim Wniosek o rozliczenie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami wskazanymi w Formularzu wniosku o przyznanie dotacji celowej oraz wszystkie wymagane dokumenty, zgodnie z zapisami Umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji w terminie 14 dni od zakończenia realizacji inwestycji. Wnioski o rozliczenie dotacji należy składać do dnia 30.10.2021 r. Liczy się data wpływu wniosku do Urzędu Gminy.

Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów nastąpi podpisanie protokołu z wykonania zadania (co nastąpi po przeprowadzeniu oględzin z wykonania zadania pod kątem zgodności z Umową).

VI. Informacje o środkach odwoławczych

Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

  • Wydział Wydział Ochrony Środowiska
  • Termin załatwienia 01.06.2021
  • Osoba kontaktowa Maria Kroll-Makowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Telefon kontaktowy 54 282 20 59
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Wymagane dokumenty W załączniku
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   .

  • Podstawa prawna

   Uchwała Nr XXX/238/21 Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanymi paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2021 r. poz. 2004).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian