Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski w związku z ogłoszonym konkursem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych, informuje osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe, które planują w bieżącym roku zdjąć pokrycie dachu z azbestu i skorzystać z dofinansowania obejmującego demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych, muszą złożyć w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim (ul. Słowackiego 12, 87–700 Aleksandrów Kujawski – Biuro Obsługi Interesanta) oświadczenie o realizacji w 2017 r. wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych lub usunięcia odpadów azbestowych zmagazynowanych na terenie nieruchomości oraz dokładną ilość tych odpadów, a także decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Dane te należy przekazać w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

Kwota dofinansowania do przedsięwzięcia wynosi do 70% jego kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej jak 1000,00 zł za 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Pozostałą kwotę dopłaca właściciel nieruchomości.

Gmina po zebraniu powyższych informacji wystąpi z wnioskiem o uzyskanie dotacji i po uzyskaniu promesy oraz złożeniu niezbędnych dokumentów formalno – prawnych zostanie podpisana umowa między WFOŚIGW i Gminą Aleksandrów
Kujawski.

Złożenie przez gminę wniosku o przyznanie dotacji nie gwarantuje uzyskania dofinansowania dla przedmiotowego zadania.

Demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych w zgłoszonych lokalizacjach na terenie gminy zajmie się firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Dotacja musi zostać rozliczona do końca grudnia 2017 r. W tym terminie Gmina musi przedłożyć w WFOŚIGW oryginały i kopie kart przekazania odpadu oraz protokoły demontażu azbestu z wyodrębnieniem poszczególnych nieruchomości, z których usunięto azbest. Koszty nowego pokrycia dachowego nie są kosztami kwalifikowanymi i leżą po stronie właściciela posesji.

Wójt Gminy
Aleksandrów Kujawski
/-/ Andrzej Olszewski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian