Decyzja Nr 6/2016 O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak Pl.6733.15.7.2015.2016.BG

DECYZJA NR 6/2016
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art.4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust.1, art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.10.2015r. Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „ALGAWA” Sp. z o.o.

U S T A L A M

warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 139/2, 109, 135/5, 135/8, 134/2, 133 obręb ewidencyjny Wilkostowo.

1. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:
1.1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1.1.1. Rodzaj inwestycji: infrastruktura techniczna – wodociąg;
1.1.2. Wodociąg długości ca 500m o średnicy DN 90 z przyłączami;
1.1.3. Szczegóły inwestycji do uściślenia w projekcie budowlanym;
1.1.4. Inwestycję należy projektować zgodnie z przepisami odrębnymi dla tego rodzaju inwestycji oraz warunkami technicznymi gestora sieci.
1.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków: w wypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt archeologiczny prace należy wstrzymać i zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
1.3. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi:  nie ustala się.
1.4. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
1.4.1. Projektowana inwestycja nie może pogorszyć warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości.
1.4.2. Projektowana inwestycja musi uwzględniać uzasadnione interesy właścicieli działek sąsiednich i istniejącego uzbrojenia.
1.5. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: nie określa się.
1.6. Obsługa komunikacyjna: nie określa się;
2. Linie rozgraniczające teren inwestycji: określone zostały na kopii mapy numerycznej w skali 1:2000 stanowiącej załącznik graficzny do decyzji.
3. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz.1133).
4. Projekt budowlany powinien zawierać pozytywne opinie jednostek uzgadniających i opiniują-cych  wymaganych przepisami szczególnymi dla projektowanej inwestycji.
5. W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim.
6. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu  29.10.2015 r. w/w. inwestor wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski.

Ustalenie lokalizacji nastąpiło z zachowaniem trybu określonego w art. 53 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z uwagi na brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem zgodnie z art. 50 ust. 1 w/w. ustawy rozpatrzenie wniosku następuje w drodze ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Strony zapoznały się z materiałami zebranymi w sprawie.

Po uzyskaniu stosownych uzgodnień zgodnie z art. 53 ust. 4 orzeka się jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  we Włocławku za  pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Odwołanie powinno zawierać treści określone w art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Załącznik: graficzny (plik PDF w załączeniu)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian