Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/213/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/212/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/211/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/210/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała Nr XXIV/209/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała Nr XXIV/208/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej nr 107/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała Nr XXIV/207/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wiejska Aleksandrów Kujawski prawa wieczystego użytkowania działki nr 211 położonej w obrębie ewidencyjnym Poczałkowo od przedsiębiorstwa PKP S.A. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XXIV/206/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski prawa wieczystego użytkowania działki nr 3 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie od przedsiębiorstwa PKP S.A. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XXIV/205/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 – ul. Brzeska 23 położonego na działce nr 715 w obrębie ewidencyjnym Służewo stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 – ul. Brzeska 37 położonego na działce nr 722 w obrębie ewidencyjnym Służewo stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XXIV/203/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Stawki. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XXIV/202/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 – ul. Szlak Bursztynowy na działce nr 192/3 w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 Uchwała Nr XXIV/201/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr – 6 ul. Brzeska 37 położonego na działce nr 722 w obrębie ewidencyjnym Służewo stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 Uchwała Nr XXIV/200/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r.w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Aleksandrów Kujawski w roku szkolnym 2015/2016 Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XXIV/199/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XXIV/197/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XXIV/198/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XXIV/196/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy i Skarbnika Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Uchwała Nr XXIV/195/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Uchwała Nr XXIV/194/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/193/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/191/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/190/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie: „Gminny Zespół Obsługi Szkół z/s Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/189/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/188/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/187/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/186/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności działki nr 398/14 położonej w miejscowości Służewo. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/185/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności działki nr 44/2 położonej w miejscowości Ośno Drugie. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/184/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski praw wieczystego użytkowania działki nr 263 położonej w obrębie ewidencyjnym Przybranowo od przedsiębiorstwa PKP S.A. Szczegóły