Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.08.2020 Uchwała Nr XXII/170/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Aleksandrów Kujawski w roku szklonym 2020/2021. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Uchwała Nr XXII/169/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od dotychczasowego właściciela nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Uchwała Nr XXII/168/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielolokalowym w Ośnie 54 A na działce nr 173/1 stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Uchwała Nr XXII/167/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dla pomieszczeń znajdujących się w budynkach należących do Gminy Aleksandrów Kujawski na czas oznaczony 10 lat. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Uchwała Nr XXII/166/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Uchwała Nr XXII/165/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Uchwała Nr XXII/164/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Ciechocinek. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Uchwała Nr XXII/163/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2030. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Uchwała Nr XXII/162/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 29.05.2020 Uchwałą Nr XXI/161/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.05.2020 Uchwałą Nr XXI/160/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Szczegóły
Akty prawne 29.05.2020 Uchwała Nr XXI/159/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu Szczegóły
Akty prawne 25.05.2020 Uchwała Nr XX/158/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 25.05.2020 Uchwała Nr XX/157/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 25.05.2020 Uchwała Nr XX/156/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 25.05.2020 Uchwała Nr XX/155/20 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2020 Uchwała Nr XX/154/20 w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „ALGAWA” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 21.05.2020 Uchwała Nr XX/153/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2030 Szczegóły
Akty prawne 21.05.2020 Uchwałą Nr XX/152/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwałą Nr XIX/151/20 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwałą Nr XIX/150/20 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XIX/149/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie ich nabywania i zbywania oraz ich wydzierżawienia, najmu lub użyczenia na okres dłuższy niż trzy lata. Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XIX/148/20 w sprawie przyznania dzierżawcom pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości nr 450/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo stanowiącej własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XIX/147/20 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2020 r.” Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XIX/146/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XIX/145/20 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XIX/144/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2032. Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XIX/143/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 Uchwała Nr XVIII/142/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 Uchwała Nr XVIII/141/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły