Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.06.2021 Uchwała Nr XXXII/271/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie budowy dwóch biogazowni rolniczych o mocy każda do 499kW mających na celu wytworzenie biogazu i wykorzystanie go w procesie produkcji odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej na działce nr 170/1 obręb Przybranowo oraz na działkach nr 111/1 i 111/2 obręb Opoki Szczegóły
Akty prawne 08.06.2021 Uchwała Nr XXXII/270/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozbudowy składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego na działce nr 799 obręb Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski o kolejną kwaterę składową. Szczegóły
Akty prawne 08.06.2021 Uchwała Nr XXXII/269/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 08.06.2021 Uchwała Nr XXXII/268/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2032 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2021 Uchwała Nr XXXII/267/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. Szczegóły
Akty prawne 08.06.2021 Uchwała Nr XXXII/266/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 08.06.2021 Uchwała Nr XXXII/265/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2022-2027+ oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii, w tym trybu konsultacji Szczegóły
Akty prawne 08.06.2021 Uchwała Nr XXXII/264/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Usługowemu ALGAWA sp. z o.o. zadań własnych Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 08.06.2021 Uchwała Nr XXXII/263/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego ALGAWA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Aleksandrowie Kujawski Szczegóły
Akty prawne 08.06.2021 Uchwała Nr XXXII/262/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021. Szczegóły
Akty prawne 04.05.2021 Uchwała Nr XXXI/261/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania petycji na niezasługującą na pozytywne uwzględnienie. Szczegóły
Akty prawne 04.05.2021 Uchwała Nr XXXI/260/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania petycji na niezasługującą na pozytywne uwzględnienie. Szczegóły
Akty prawne 04.05.2021 Uchwała Nr XXXI/259/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Szczegóły
Akty prawne 04.05.2021 Uchwała Nr XXXI/258/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka ”- realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Akty prawne 04.05.2021 Uchwała Nr XXXI/257/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego budynku mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie wynoszącym, 1551/14539 części nieruchomości wspólnej działki nr ew. 695/2 położonej w miejscowości Służewo przy ul. Brzeskiej 46. Szczegóły
Akty prawne 04.05.2021 Uchwała Nr XXXI/256/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dla części nieruchomości o nr ewidencyjnym 284/1 w obrębie Przybranowo, stanowiącej własność Gminy Aleksandrów Kujawski, na czas oznaczony 8 lat. Szczegóły
Akty prawne 30.04.2021 Uchwała Nr XXX/254/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „ KZN-Toruński” sp. z o.o. Szczegóły
Akty prawne 30.04.2021 Uchwała Nr XXXI/253/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” sp. z o.o. Szczegóły
Akty prawne 30.04.2021 Uchwała Nr XXXI/252/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia o realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027. Szczegóły
Akty prawne 30.04.2021 Uchwała Nr XXXI/251/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 30.04.2021 Uchwała Nr XXXI/250/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2030. Szczegóły
Akty prawne 30.04.2021 Uchwała Nr XXXI/249/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021. Szczegóły
Akty prawne 07.04.2021 Uchwała Nr XXX/248/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słomkowo. Szczegóły
Akty prawne 07.04.2021 Uchwała Nr XXX/247/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Aleksandrów Kujawski, a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Szczegóły
Akty prawne 07.04.2021 Uchwała Nr XXX/246/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski za rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2021 Uchwała Nr XXX/245/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji Programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2021 Uchwała Nr XXX/244/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2021 Uchwała Nr XXX/243/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2021 r.” Szczegóły
Akty prawne 06.04.2021 Uchwała Nr XXX/242/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2021 Uchwała Nr XXX/241/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły