Środowisko – Obwieszczenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.09.2021 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 08.09.2021 r.dotyczący wody dostarczanej odbiorcom zaopatrywanym przez ujęcie w Grabiu Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 03.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.09.2021 r. znak: OŚ.6220.33.3.2021.AP o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Ostrowąs o mocy do 6 MW z możliwością podziału na mniejsze elektrownie o łącznej mocy nie przekraczającej 6 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Ostrowąs, zlokalizowanej na działce 145/3 obręb Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 03.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.09.2021 r. znak: OŚ.6220.32.3.2021.AP o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Zgoda o mocy do 2 MW z możliwością podziału na mniejsze elektrownie o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Zgoda, zlokalizowanej na działkach 145, 146, 147 obręb Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 26.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.08.2021 r. znak: OŚ.6220.29.12.2021.AP o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie studni głębinowej na działce 110/3 w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski”. Teren nawadniany stanowić będą działki nr 110/3, 119/2, 119/3 – obręb Grabie. Szczegóły
Artykuł 17.08.2021 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu o wymiarach 20,0 m x 50,0 m i głębokości do 2,9 m, na działce nr 167/6, obręb Otłoczyn, gm. Aleksandrów Kujawski, objętej obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Szczegóły
Artykuł 29.07.2021 Nabór wniosków: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.07.2021r. znak: PL.6220.10.22.2020.DS o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem z dnia 21.07.2021 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i modernizacji fermy drobiu w miejscowości Chrusty przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmującego budowę trzech nowych kurników, modernizację dwóch istniejących kurników oraz budowę i modernizację innych składowych fermy na działkach nr 59/7, 59/8, 59/9, 60/6, 60/7, oraz 60/8 w miejscowości Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowo płynące przewodu w rurociągu osłonowym, tj. linii kablowej światłowodowej, na działkach o nr ewid. 7 i 8 obręb 0001 Aleksandrów Kujawski, miasto Aleksandrów Kujawski oraz działce o nr ewid. 78 obręb 0003 Białe Błota, gmina Aleksandrów Kujawski, w ramach inwestycji „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP SA. w ramach NPW ERTMS” Szczegóły
Artykuł 26.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.07.2021 r. znak: OŚ.6220.29.9.2021.MKM o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie studni głębinowej na działce 110/3 w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego PODGAJ I), na terenie szczególnego zagrożenia powodzią, działka nr 225 i 416, obręb Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 13.07.2021 Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 07.07.2021 r. znak: KO.411.576.2021o wydanej decyzji kasacyjnej po rozpatrzeniu odwołania odwołania w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.02.2021r. znak: PL.6220.19.11.2020.DS przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów budowlanych i rozbiórkowych” Szczegóły
Artykuł 07.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.07.2021 r. znak: PL.6220.7.12.2021.ZS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „„Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 50,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m3 /h, projektowanym w miejscowości Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 56/1 obręb 0033 Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie łąk trwałych, pastwisk trwałych oraz gruntów ornych, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowościach Wólka oraz Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 01.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.29.2.2021.MKM z dnia 30.06.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie studni głębinowej na działce 110/3 w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 15.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.06.2021r. znak: PL.6220.6.13.2021.DS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi gminnej nr 160248C” realizowanego na działkach nr 61, 62, 63, 64, 67, 68, 77 w miejscowości Białe Błota oraz działkach nr 302/2, 332, 3338/9, 3339/2, 3340/4, 3340/6, 3340/7 w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 14.06.2021 Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 09.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.06.2021 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dal przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych” na działce nr 104/1 w miejscowości Goszczewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 04.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.05.2021 r. znak: PL.6220.6.20.2020.ds o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Szczegóły
Artykuł 02.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6220.8.9.2021.MKM dnia 31.05.2021 r. w sprawie zakończenia postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie drogi gminnej nr 160227C Służewo – Broniszewo – Goszczewo” Szczegóły
Artykuł 20.05.2021 Nabór wniosków – usuwanie azbestu 2021 Szczegóły
Artykuł 19.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.05.2021 r. znak: PL.6220.21.24.2020.DS o możliwości zapoznania się z opinią biegłego w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek – etap II” na terenie gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy Raciążek i gminy Waganiec, powiat aleksandrowski oraz gminy Wielka Nieszawka, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie. Szczegóły
Artykuł 17.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6220.7.9.2021.MKM z dnia 14.05.2021 r. o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 50,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 56/1, obręb 0033 Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie łąk trwałych, pastwisk trwałych oraz gruntów ornych, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowościach Wólka oraz Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
Artykuł 17.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6220.5.9.2021.MKM z dnia 14.05.2021 r. o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na„Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 53,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 117/8, obręb 0014 Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko–pomorskie w celu gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko–pomorskie” Szczegóły
Artykuł 17.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawskim znak: PL.6220.4.9.2021.MKM z dnia 14.05.2021 r. o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 45,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 28/3, obręb 0014 Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
Artykuł 17.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.05.2021r. znak: PL.6220.6.10.202.DS o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi gminnej nr 160248C” realizowanego na działkach nr 61, 62, 63, 64, 67, 68, 77 w miejscowości Białe Błota oraz działkach nr 302/2, 332, 3338/9, 3339/2, 3340/4, 3340/6, 3340/7 w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.05.2021 r. znak: PL.6220.21.21.2020.DS o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego PODGAJ II” na części działek nr 430 i nr 431 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.05.2021 r. znak: PL.6220.21.19.2020.DS o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego PODGAJ II” na części działek nr 430 i nr 431 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2020 Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021r. znak: PL.6220.10.19.2020.DS o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem z dnia 12.04.2021 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i modernizacji fermy drobiu w miejscowości Chrusty przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmującego budowę trzech nowych kurników, modernizację dwóch istniejących kurników oraz budowę i modernizację innych składowych fermy na działkach nr 59/7, 59/8, 59/9, 60/6, 60/7, oraz 60/8 w miejscowości Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak: PL.6220.10.16.2020.DS o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i modernizacji fermy drobiu w miejscowości Chrusty przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmującego budowę trzech nowych kurników, modernizację dwóch istniejących kurników oraz budowę i modernizację innych składowych fermy na działkach nr 59/7, 59/8, 59/9, 60/6, 60/7, oraz 60/8 w miejscowości Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.04.2021r. o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych” na działce nr 104/1 w miejscowości Goszczewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły