Środowisko – Obwieszczenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Opoki III metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych na działkach nr 103, 104 oraz 105 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.06.2020 r, znak: PL.6220.9.3.2020.DS o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla zamierzenia polegającego na: „Budowie Farmy Fotowoltaicznej Nowy Ciechocinek o mocy do 3,36 MW i powierzchni około 7,0 ha, trofostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp.” na działkach nr 84/5, nr 93/3 oraz nr 92 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.06.2020 r. o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla zamierzenia polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton, wymiana zbiornika do magazynowania ON o pojemności 20 m3, budowie zbiornika uśredniającego na ścieki o pojemności 280 m3 szczelnego z betonu oraz rozbudowa zakładu o pomieszczenia do magazynowania wyrobów mrożonych” na terenie działek nr 124/3, 222, 223, 224 oraz 148/1 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- studni głebinowej nr 1 ujmującej wody z osadów czwartorzędowych , zlokalizowanej na działce nr 59/18 w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski; usługe wodną- pobór wód podziemnych z osadów czwartorzędowych ze studni głebinowej nr 1 oraz szczególnego korzystania z wód-korzystanie z wód na potrzeby nawadniania upraw w ilości większej niż średniorocznie 5m3 na dobę na działkach nr 59/9, 59/11, 59/16 i 59/18 w miejscowości Zduny gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.06.2020 r. znak: PL.6220.19.13.2019.DS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wody podziemnej w ilości większej niż 10m3/h obejmującego: wykonanie obudowy, głowicy i zamontowanie pompy w otworze nr 1, stanowiącym ujęcie wody podziemnej, ujmującym czwartorzędowy poziom wodonośny na działce nr 154/1 w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.06.2020 r. znak:PL.6220.6.3.2020.DS o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla zamierzenia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW i powirzchnią zabudowy do 3,4221 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 85/13 i 85/4 w miejscowości Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6220.25.12.2019.DS z dnia 12.06.2020 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Budowie studni głębinowej na działce nr 147/4 w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.05.2020 r. znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.13 o mozliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w postępowaniu zażaleniowym na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla przedsięwzięcia polegającego na: odbudowie budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718-932 Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Zawiadomienie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2020 r. znak: DOP-WOŚ.436.2.2019.2 o niezałatwienie sprawy w terminie dot. postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. dla zamierzenia polegającego na: budowie stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21.04.2020 r.znak GD.ZUZ.5.4210.104.2020.EF w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20.04.2020 r.znak GD.ZUZ.5.4210.10.2020.EF w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych-przebudowa urządzenia wodnego- rowu R-C Szczegóły
Artykuł 05.05.2020 Nabór Deklaracji uczestnictwa w projekcie pod nazwą „OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – III etap” Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Obwieszczenia Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.04.2020 r. znak: PL.6220.6.40.2018.AE o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko,jego uzupełnianiami oraz zmianą wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton, wymiana zbiornika do magazynowania ON o pojemności 20 m3 szczelnego z betonu oraz rozbudowie zakładu o pomieszczenia do magazynowania wyrobów mrożonych” na terenie działek nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.04.2020 r. znak: PL.6220.6.37.2018.AE o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton, wymiana zbiornika do magazynowania ON o pojemności 20 m3 szczelnego z betonu oraz rozbudowie zakładu o pomieszczenia do magazynowania wyrobów mrożonych” na terenie działek nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.03.2020r. znak: PL.6220.21.13.2019.DS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C na odcinku Żyrosławice – Przybranowo na odcinku km 0+000 do km 2+770” na działce nr 42 w miejscowości Opoki oraz działkach nr 53, nr 89/2 i nr 103/1 w miejscowości Opoczki , gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.03.2020 r. znak: PL.6220.1.3.2020.DS o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla zamierzenia polegającego na budowie stacji paliw na działkach nr 72/5 i nr 72/6 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 24.03.2020 r. PL.6220.19.9.2019.DS o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wody podziemnej w ilości większej niż 10m3;h obejmującego: wykonanie obudowy, głowicy i zamontowanie pompy w otworze nr 1 stanowiącym ujęcie wody podziemnej, ujmującym czwartorzędowy poziom wodonośny na terenie działki nr 154/3 w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.03.2020 r. znak PL.6220.25.9.2019.DS w sprawie zebranego materiału dowodowego dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie studni głębinowej na terenie działki nr 147/4 w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.03.2020 r. znak PL.6220.6.34.2018.AE w sprawie zawieszenia postępowania dot. wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 2.03.2020 r. znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.10 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz okreslające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Odbudowie budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718-932 Szczegóły
Artykuł 06.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.02.2020 r. znak: PL.6220.20.11.2019.DS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Budowie studni głębinowej na działce nr 190/1 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.02.2020 r. znak: PL.6220.11.22.2019.DS o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zamierzenia polegającego na: Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża OPOKI III, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych na działkach nr 103, 104 oraz 105 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Rozporządzenie nr 1/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2020 w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów aleksandrowskiego,brodnickiego,bydgoskiego,chełmińskiego,golubsko-dobrzyńskiego,grudziądzkiego,inowrocławskiego,lipnowskiego,mogileńskiego,nakielskiego,rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego,toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.02.2020 r. znak WA.RUZ.421.425.2019.JSM w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopranego Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.02.2020 r. znak: PL.6220.21.16.2019.DS o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+770″ na terenie działki nr 42 w miejscowości Opoki oraz na terenie działek nr 53, 89/2, 103/1 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.01.2020 r. znak:PL.6220.8.27.2018.AE o wydanym postanowieniu o omyłce pisarskiej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.07.2019 r. znak: PL.6220.8.23.2018.AE dla zamierzenia polegającego na: „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu przez rzekę Tążyna w miejscowości Otłoczyn” Szczegóły
Artykuł 31.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.01.2020 r. znak: PL.6220.6.31.2018.AE o kolejnym uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko z dnia 08.01.2020 r.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton, wymiana zbiornika do magazynowania ON o pojemności 20 m3, budowie zbiornika uśredniającego na ścieki o pojemności 280 m3 szczelnego z betonu oraz rozbudowa zakładu o pomieszczenia do magazynowania wyrobów mrożonych na działkach nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.01.2020 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego-mostu stałego i mostu tymczasowego, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące kanału technologicznego, likwidacja odcinka rowu przydrożnego budowa wlotu W1 z kanalizacji deszczowej, przebudowa i budowa umocnień brzegowych koryta cieku, odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do wód cieku Tązyna zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającą wpływ na warunki przepływu wód, zlokalizowanie części inwestycji w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.01.2020 r. znak:PL.6220.20.8.2019.DS o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 190/1 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.01.2020 r. znak: PL.6220.25.3.2019.DS o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: budowie studni głębinowej na działce nr 147/4 w Grabiu, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły