Rejestr umów

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 130/2020/Pl zawarta w dniu 01.12.2020r. pn: „Przedmiotem umowy jest wycięcie drzew gat.robinia akacjowa 1szt. Rosnące na działce nr. 41/1 w m. Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski stanowiącej własność Zleceniodawcy oraz uporządkowanie terenu po dokonanej wycince” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 129/2020/SOiPS zawarta w dniu 25.11.2020r. pn: „Partycypacja Zamawiającego w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski i dowiezionymi do Izby Wytrzeźwień w Toruniu” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 128/2020/In zawarta w dniu 16.10.2020 r. pn: „Umowa o świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 127/2020/In zawarta w dniu 15.10.2020 r. pn: „Umowa o świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 126/2020/In zawarta w dniu 24.09.2020 r. pn: „Umowa o świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 125/2020/In zawarta w dniu 21.10.2020 r. pn: „Umowa o świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 124/2020/In zawarta w dniu 02.11.2020 r. pn: „Umowa o świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 123/2020/In zawarta w dniu 24.11.2020 r. pn: „Umowa o podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 122/2020/In zawarta w dniu 24.11.2020 r. pn: „Umowa o świadczenie usługi konserwacji oświetlenia na terenie gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 121/2020/ZP zawarta w dniu 08.12.2020 r. pn: „Zakup , dostawa i montaż wyposażenia sprzętu AGD do budynku (świetlicy wiejskiej) na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno – kulturalnej – placówkę wsparcia dziennego w m. Plebanka gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 120/2020/In zawarta w dniu 10.12.2020 r. pn: „Wykonanie i montaż instalacji C.O. w OSP miejscowość Ostrowąs nr. Działki 125/1 obręb Ostrowąs” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 119/2020/In zawarta w dniu 25.11.2020 r. pn: „Przeprowadzenie zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym okresowej kontroli 5-cio letniej obiektów komunalnych, budynków świetlic wiejskich, budynków bibliotek, budynków OSP w lokalizacjach wymienionych w załączniku nr 1 do umowy zgodnie z jego treścią” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 118/2020/In zawarta w dniu 09.12.2020 r. pn: „Doposażenie Placu Zabaw w miejscowości Ośno Drugie nr.działki 44/2 obręb Ośno Drugie w domek ze zjeżdżalnią” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 117/2020/In zawarta w dniu 09.12.2020 r. pn: „Doposażenie Placu Zabaw w miejscowości Słomkowo nr. Działki 120/5 obręb Słomkowo w urządzenia siłowni zewnętrznej” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 116/2020/ZP zawarta w dniu 08.12.2020 r. pn: „Przygotowanie projektów decyzji dotyczących ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz ze zmianami ww decyzji w ramach realizacji zadań Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 115/2020/Or zawarta w dniu 05.05.2020 r. pn: „Pełnienie funkcji audytora w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 114/2020/In zawarta w dniu 04.12.2020 r. pn: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników ścieżek rowerowych w gminie Aleksandrów Kujawski w sezonie zimowym 2020-2021″ Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 113/2020/ZP zawarta w dniu 27.11.2020 r. pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku użyteczności publicznej – żłobka w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 112/2020/Or zawarta w dniu 20.11.2020 r. pn: „Realizacja zadania polegającego na doprowadzeniu do estetycznego wyglądu mogił grobów wojennych oraz ich bezpośredniego otoczenia” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 111/2020/In zawarta w dniu 07.08.2020 r. pn: „Pełnienie obowiązków kierownika budowy dla realizacji zadania pod nazwą ” Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynków użyteczności publicznej oraz odcinka wewnętrznej tłoczonej kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z kotłowni do istniejącej studzienki przy ulicy Szkolnej w m. Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski działka nr 234, obręb Stawki” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 110/2020/In zawarta w dniu 13.11.2020 r. pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla Modernizacji przebudowy budynku gospodarczego w celu pełnienia funkcji miejsca spotkań mieszkańców społeczności lokalnej wraz z rozbudową o altanę ogrodową w m. Przybranówek dz. nr. 47/1, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 109/2020/ZP zawarta w dniu 06.11.2020 r. pn: „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn: ” Zmiana sposobu użytkowania części budynku (świetlicy wiejskiej) na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej-placówkę wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 108/2020/ZP zawarta w dniu 30.10.2020 r. pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla rozbudowy i budowy oświetlenia drogowego w Gminie Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 107/2020/ZP zawarta w dniu 29.10.2020 r. pn: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji w Gminie Aleksandrów Kujawski+ Aneks do umowy” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 106/2020/ZP zawarta w dniu 28.10.2020 r. pn: „Umowa na realizacje zadania pn: ” Zmiana sposobu użytkowania części budynku (świetlicy wiejskiej) na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej-placówkę wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 105/2020/ZP zawarta w dniu 19.10.2020 r. pn: „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Plebanka Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 104/2020/Or zawarta w dniu 28.02.2020 r. pn: „Ustalenie warunków technicznych i finansowych, na jakich Zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć Zleceniodawcy usługę w postaci:Certyfikatu SSL DV dla serwisu internetowego” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 103/2020/ZP zawarta w dniu 16.10.2020 r. pn: „Przebudowa drogi gminnej, Plebanka Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 102/2020/ZP zawarta w dniu 16.10.2020 r. pn: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia mebli do budynku (świetlicy wiejskiej) na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalne-placówkę wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrow Kujawski” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Umowa Nr 101/2020/ZP zawarta w dniu 14.10.2020 r. pn: „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pod nazwą ” Zagospodarowanie zespołu dworsko – parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno – kulturalnej – placówka wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły