Rejestr umów

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.05.2020 Umowa Nr 27/2020/Or. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i zamieszczenie przez Wykonawcę w miesięczniku ” Gazeta Aleksandrowska” oraz na stronie internetowej informacji dot. działań Zamawiającego Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Umowa Nr 26/2020/In. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy dróg w Gminie Aleksandrów Kujawski polegająca na budowie ścieżki rowerowej Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Aneks 25/2020/AL do umowy partnerskiej w celu wspólnej realizacji projektu pn” Expressway – promocja terenów inwestycyjnych ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Umowa Nr 24/2020/ZP. Przedmiotem umowy jest Świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Zakrzewo w zakresie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 24 położonej w obrębie Sędzin, gmina Zakrzewo z gruntami przyległymi tj. działkami nr 111,25/3, 19/1, 23/13 Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Umowa Nr 23/2020/In. Przedmiotem umowy jest wykonanie usług kominiarskich w 35 budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Umowa Nr 21/2020/In. Przedmiotem umowy jest: Całodobowy, stały nadzór i serwis eksploatacyjny nad kotłowniami w budynkach komunalnych. Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Umowa Nr 21/2020/In w sprawie: „Całodobowy, stały nadzór i serwis eksploatacyjny nad kotłowniami w budynkach komunalnych.” Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Umowa Nr 20/2020/SOiPS w sprawie: „Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na sprawowaniu opieki autorskiej z Pakietu RADIX” Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Umowa Nr 19/2020/SOiPS w sprawie: „Partycypacja Zamawiającego w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi, zatrzymanymi na terenie Gminy Aleksandrow Kujawski i odwiezionymi do Izby Wytrzeźwień w Toruniu, prowadzonego jako zadanie Gminy Miasta Torunia” Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Umowa Nr 18/2020/Pl w sprawie: „Usługa doradczo-informacyjna w ramach konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Umowa Nr 17/2020/Pl w sprawie: „Opracowanie cyfrowej wersji zakresu obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, Plebanka stanowiącego podstawę do przeprowadzenia konsultacji społecznych drogą elektroniczną” Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Umowa Nr 16/2020/Pl w sprawie: „Prowadzenie w roku 2020 monitoringu gleby na terenie gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Umowa 15/2020/Pl w sprawie: „Odbiór przez Wykonawcę odpadów wraz z ich transportem na teren Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w m. Służewo” Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Umowa Nr 14/2020/Pl w sprawie: „Odbiór przez Wykonawcę odpadów wraz z ich transportem na teren Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w m. Służewo” Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Umowa Nr 13/2020/Pl w sprawie „Odbiór przez Wykonawcę odpadów wraz z ich transportem na teren Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w m. Służewo” Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Umowa Nr 12/2020/Pl w sprawie: „Odbiór przez Wykonawcę odpadów wraz z ich transportem na teren Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w m. Służewo” Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Umowa Nr 11/2020/Pl w sprawie: „Odbiór przez Wykonawcę odpadów wraz z ich transportem na teren Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w m. Służewo” Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Umowa Nr 10/2020/Pl w sprawie „Odbiór przez Wykonawcę odpadów wraz z ich transportem na teren Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w m. Służewo” Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Umowa Nr 9/2020/Pl w sprawie „Usługi pogrzebowo – grabarskie na cmentarzu komunalnym w m. Rożno – Parcele, utrzymanie porządku na terenie całego cmentarza” Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Umowa Nr 8/2020/Or w sprawie „Wynajem garażu murowanego znajdującego się na terenie Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Umowa Nr 7/2020/Or w sprawie „Wynajem garażu murowanego znajdującego się na terenie Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Umowa Nr 6/2020/Or w sprawie „Wynajmu garażu murowanego znajdującego się na terenie Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Umowa Nr 5/2020/ZP w sprawie „Świadczenia usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej medycyny pracy nad osobami zatrudnionymi u Zamawiającego na podstawie umowy o pracę i innych umów cywilnoprawnych, kandydatami do pracy u Zamawiającego oraz uczniami odbywającymi praktyczną naukę zawodu” Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Umowa Nr 4/2020/GZOS w sprawie: „Całodobowy, stały nadzór i serwis eksploatacyjny nad kotłowniami i instalacją elektryczną wewnętrzną w obiektach Szkół Podstawowych i Żłobek” Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Umowa Nr 3/2020/GZOS w sprawie „Dożywiania uczniów szkół podstawowych w Gminie Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Umowa Nr 2/2020/GZOS w sprawie „Dowozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski na zajęcie dydaktyczne oraz odwóz wraz z opieką” Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Umowa Nr 1/2020/SG w sprawie ” Wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Straży Gminnej Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Umowa Nr 202/2019/ZP Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Umowa Nr 201/2019/ZP Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Umowa Nr 200/2019/ZP Szczegóły