Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.06.2017 Umowa Nr 66/2017/Fin Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.06.2017 Utylizacja azbestu w Gminie Aleksandrów Kujawski – VII etap Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.05.2017 Realizacja usługi w postaci dokończenia prac związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.05.2017 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Piotrowskiego w Wołuszewie. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.05.2017 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Opokach. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.05.2017 Konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie. Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.05.2017 Przebudowa drogi gminnej o długości 130 m w miejscowości Przybranówek Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.05.2017 Przebudowa drogi gminnej nr 160232C w miejscowości Słomkowo Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.05.2017 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.04.2017 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.04.2017 Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 160274C w miejscowościach Opoczki i Grabie – etap II od km 0+560 do km 0+891,60 Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.04.2017 Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.03.2017 Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 160274C w miejscowościach Opoczki i Grabie – etap II. Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.03.2017 zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.03.2017 Dostawa drogowych prefabrykatów betonowych. Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.03.2017 Dostawa kruszyw. Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.02.2017 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017. Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.02.2017 „Wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w 2017 roku.” Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.02.2017 „Wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w 2017 roku.” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.01.2017 Obwieszczenie znak Pl.6220.25.3.2016.AE z dnia 23-01-2017r. Szczegóły
Artykuł 24.01.2017 Obwieszczenie znak RPI.6220.35.16 Wójta Gminy Wielka Nieszkawka sprawa „Budowy magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.12.2016 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.12.2016 Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.12.2016 Świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.11.2016 Dostawa i transport z rozładunkiem paliwa drzewnego – pellet w ilości około 100 ton Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.11.2016 Przebudowa ulicy Granicznej o długości 380 m w miejscowości Stawki Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.11.2016 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego znak GR.6733.15.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego. Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.11.2016 Zakup i dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Aleksandrów Kujawski w ilości około 130 000 litrów Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.10.2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu w ramach działania 6.1.2 RPO WK-P Szczegóły