Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.02.2016 Uchwała Nr XVIII/113/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 10.02.2016 Uchwała Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji i współfinansowania projektu pn. „Przebudowa poprzez wykonanie poszerzenia drogi gminnej Stawki – Ośno na odcinku od drogi powiatowej nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa od km 0+000 do km 0+571,95 i km 0+672,65 do km 0+747,65 dł. 646,95″ dla operacji typu : Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.02.2016 Remont mostu drogowego w miejscowości Wygoda. Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.02.2016 Dostawa i transport wraz z rozładunkiem kruszywa – mieszanki wapienno-żwirowej 0-31,5 mm w ilości około 1 900 ton. In.271.1.2016.JZ Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XVIII/111/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji zadań w ramach projektu „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko – pomorskiego w związku z budowa autostrady A1 w latach 2011 – 2015″ ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XVIII/110/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XVIII/109/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016-2023. Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( tzw. renty planistycznej ) przed zbyciem nieruchomości. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie decyzji o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.02.2016 Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.02.2016 Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.02.2016 Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.02.2016 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.02.2016 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.02.2016 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.02.2016 Wydanie zezwolenia na uprawę maku Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 Wniosek o dofinansowanie demontażu i odbioru odpadów niebezpiecznych zawierających azbest Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 Uzyskanie dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 Karta Dużej Rodziny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 Zgłoszenie pobytu czasowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 Zgłoszenie pobytu stałego Szczegóły