Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.02.2016 Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.02.2016 Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.02.2016 Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.02.2016 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.02.2016 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.02.2016 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.02.2016 Wydanie zezwolenia na uprawę maku Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 Wniosek o dofinansowanie demontażu i odbioru odpadów niebezpiecznych zawierających azbest Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 Uzyskanie dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 Karta Dużej Rodziny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 Zgłoszenie pobytu czasowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 Zgłoszenie pobytu stałego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 Specjalny zasiłek opiekuńczy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 Zasiłek pielęgnacyjny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 Świadczenie pielęgnacyjne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 Zasiłek dla opiekuna Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 Świadczenie rodzicielskie Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XVII/107/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015. Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XVII/106/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XVI/105/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XVI/104/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2015 – 2020. Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XVI/103/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2015 r. Szczegóły