Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.03.2016 Uchwała Nr XVIII/116/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia zasad umieszczania reklam na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Zawiadomienie z dnia 24-02-2016 r. znak Pl.6733.2.20.2015.BG-BZ Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.02.2016 Nabór na stanowisko ds. obsługi informatycznej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.02.2016 referent ds. świadczeń wychowawczych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.02.2016 Świadczenie wychowawcze (500 złotych na dziecko) Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 Uchwała Nr XVIII/117/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 Uchwała Nr XVIII/119/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 Uchwała Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rożno – Parcele Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.02.2016 Dostawa materiałów betonowych przeznaczonych na budowę chodników przez Gminę Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 12.02.2016 Uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stawki Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ośno Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.02.2016 Nabór na stanowisko Referent/Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych (1 etat) Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Uchwała Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Rudunki Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Uchwała Nr XVIII/118/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Szczegóły
Akty prawne 10.02.2016 Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia terminu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Odolion Szczegóły
Akty prawne 10.02.2016 Uchwała Nr XVIII/114/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 10.02.2016 Uchwała Nr XVIII/113/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 10.02.2016 Uchwała Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji i współfinansowania projektu pn. „Przebudowa poprzez wykonanie poszerzenia drogi gminnej Stawki – Ośno na odcinku od drogi powiatowej nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa od km 0+000 do km 0+571,95 i km 0+672,65 do km 0+747,65 dł. 646,95″ dla operacji typu : Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.02.2016 Remont mostu drogowego w miejscowości Wygoda. Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.02.2016 Dostawa i transport wraz z rozładunkiem kruszywa – mieszanki wapienno-żwirowej 0-31,5 mm w ilości około 1 900 ton. In.271.1.2016.JZ Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XVIII/111/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji zadań w ramach projektu „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko – pomorskiego w związku z budowa autostrady A1 w latach 2011 – 2015″ ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XVIII/110/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XVIII/109/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016-2023. Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( tzw. renty planistycznej ) przed zbyciem nieruchomości. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie decyzji o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.02.2016 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły