Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.07.2016 Zarządzenie Nr 39/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne wpisane do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Aleksandrów Kujawski w 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 Zarządzenie Nr 38/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury trybu powoływania oraz zasad funkcjonowania oddziałów sportowych w gminie Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 Zarządzenie Nr 36/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Lokalny Program Rewitalizacji – konsultacje społeczne Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 Uchwała Nr XXI/164/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Aleksandrów Kujawski oraz zasad jego używania Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 Uchwała Nr XXI/163/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 07.07.2016 Uchwała Nr XXI/162/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Szczegóły
Akty prawne 07.07.2016 Uchwała Nr XXI/160/16 rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Opokach Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie” oraz uchwalenia jej statutu. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.07.2016 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 06.07.2016 Obwieszczenie z dnia 07-07-2016r. znak Pl.6733.11.7. 2016.BGKW Szczegóły
Akty prawne 30.06.2016 Uchwała Nr XXI/161/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała Nr XXI/159/16 Rada Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2020. Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała Nr XXI/158/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 164/73 położonej w miejscowości Przybranowo. Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała Nr XXI/157/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności działki nr 141/36 oraz działki nr 141/43 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki. Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 Uchwała Nr XXI/156/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1033/23 położonej w miejscowości Łazieniec. Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 Uchwała Nr XXI/155/16 Rada Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 Uchwała Nr XXI/154/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 Uchwała Nr XXI/153/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 Uchwała Nr XXI/152/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 23.06.2016 Obwieszczenia z dnia 21-06-2016 r. znak Pl.6733.9.9.2016.BGKW Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Obwieszczenie z dnia 16-06-2016r. znak Pl.6733.10.9.2016.BGAE Szczegóły
Artykuł 15.06.2016 Obwieszczenie z dnia 13-06-2016 r. znak Pl.6733.7.9.2016.BGAE Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.06.2016 ref. ds. budownictwa Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.06.2016 stanowisko ds. obsługi informatycznej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.06.2016 stanowisko ds. obsługi informatycznej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 30.05.2016 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. budownictwa Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.05.2016 Budowa chodnika w ramach zadania budowa drogi gminnej nr 160207C Aleksandrów Kujawski – Rożno Parcele Szczegóły