Typ Data Tytuł
Artykuł 25.03.2019 Zawiadomienie z dnia 13.03.2019 r. znak DOP-WOŚ.436.2.2019.MK w sprawie Budowy stopnia wodnego na Wiśnie poniżej Włocławka realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.1.6.2019.MZ z dnia 20.03.2019 r. w sprawie rozbudowy sieci energetycznej nN 0,4 kV- budynków mieszkalnych na działkach 2/5, 2/6 oraz typu P1-Rs/LZV/F-1X dla zasilenia budynku gospodarczego na działce 210 a także ułożenia kabla energetycznego YAKXS 4/120 mm o długości łącznej 94 m na terenie działek nr 2/5, 2/6, 2/9, 2/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 12.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.03.2019 r. znak Pl.6733.26.10.2018.MZ w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 29/7, 28, 23/3, 22/10, 22/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski oraz umorzeniu postępowania w zakresie terenu zlokalizowanego na terenie działki nr 23/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.03.2019 r. znak PL.6722.11.34.2017.MZ o przyjęciu przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski uchwały Nr VI/56/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.03.2019 r. znak Pl.6733.3.2.2019.MZ w sprawie budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV wraz ze słupami i odcinkiem linii napowietrznej- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinka linii EE napowietrznej SN-14 kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie ”Podgaj 4″ na terenie działek nr 114, 115/4, 115/3, 116, 117/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 19.02.2019 r. znak GR.6733.15.2018.2019 w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 110 PE w pasie dróg gminnych, ul. Polnej, ul. Przesmyk, ul. Wiśniowej, ul. Kochanowskiego na działkach nr 295/2. 307, 313 karta mapy 42, działce nr 139 karta mapy 41, działce nr 188 karta mapy 31, działce nr 24 karta mapy 30 położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Aleksandrów Kujawski oraz na działce nr 136/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.02.2019 r. znak PL.6733.27.10.2018.MZ w sprawie budowy linii kablowych niskiego napięcia 0,4kV (2 szt.). Trasa projektowanych linii kablowych przebiega od istniejącego słupa usytuowanego na działce nr 43/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.02.2019 r. znak Pl.6620.1.4.2019.AE w sprawie budowy studni głębinowej na terenie działki nr 99 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.02.2019 r. znak PL.6733.26.7.2018.MZ w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 29/7, 28, 23/3, 23/1, 22/10, 22/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.02.2019 r. znak Pl.6220.29.7.2018.AE w sprawie montażu mobilnego węzła betoniarskiego o wydajności 40 m3/h wraz zapleczem socjalno-bytowym na terenie działki nr 128/1 w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.02.2019 r. znak Pl.6733.27.7.2018.MZ w sprawie budowy linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV (2 szt.). trasa projektowanych linii kablowych przebiega od istniejącego słupa na działce nr 42/5 po działkach nr 42/5 i 43/4 do projektowanego słupa usytuowanego na działce nr 43/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 12.02.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów kujawski z dnia 07.02.2019 r. znak Pl.6733.22.10.2018.MZ w sprawie budowy linii kablowej sn-15 kV kontenerowej stacji transformatowej 15/0,4 kV oraz linii kablowych nn 0,4 kV dla zasilania stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie działek nr 160, 101/3, 100 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku znak GD.RUZ.421.35.2018.KM z dnia 31.01.2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- studni głębinowej oraz szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych na działce nr 161 obręb Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 94.02.2019 r. znak Pl.6733.1.2.2019.MZ w sprawie rozbudowy sieci energetycznej nN 0,4 kV- zabudowa szafki pomiarowej typu P2-Rs/LZV/LZR/F-1X dla zasilenia budynków mieszkalnych na działkach 2/5, 2/6 oraz typu P1-Rs/LZV/F-1X dla zasilenia budynku gospodarczego na działce 2/10 a także ułożenia kabla energetycznego YAKXS 4×120 mm2 o długości łącznej 94 m na terenie działek nr 2/5, 2/6, 2/9, 2/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Zawiadomienie z dnia 29.01.2019 r. znak DOP-WOŚ.436.1.2019.MK w sprawie budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, z dnia 29.01.2019 r. znak Pl.6620.8.10.2018.AE w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu przez rzekę Tążyna w miejscowości Otłoczyn, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploracji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. ,,uchwały antysmogowej”) a także o terminie konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu. Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Zawiadomienie Ministerstwa Środowiska Sekretarza Stanu zna DOP-WOŚ.436.1.2019.MK w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. znak WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 07.01.2019 r. znak WUOZ.DW.ZAR.5161.39.2018.KAK w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań archeologicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia GR.6733.15.2018 z dnia 07.01.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 110 PE, planowanej w Aleksandrowie Kujawskim w ulicach: Polnej, Przesmyk, Wiśniowej, Długiej i Kochanowskiego na działkach nr 295/2, 307, 313 KM 42, działce nr 139 Km 41, działce nr 188 KM 31, działce nr 24 KM 30, miasto Aleksandrów Kujawski oraz działce nr 136/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.01.2019 r. znak Pl.6733.21.10.2018.MZ w sprawie rozbudowy sieci energetycznej nN 0,4 kV- zabudowa dwóch szafek pomiarowych typu P2-Rs/LZV/LZR/F dla zasilenia domków jednorodzinnych na działach 34/28 oraz 34/29 oraz ułożenia kabla energetycznego YAKXS 4×120 mm2 o długości łącznej 111 m na terenie działek nr 34/19, 34/24, 34/26, 34/28, 34/29, 34/30, 34/34 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.01.2019 r. znak Pl.6733.24.10.2018.MZ w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 208/23, 206/2, 208/10, 208/11, 208/12, 208/13, 208/14, 208/15, 208/16, 208/17, 208/18, 205/2, 205/3, 205/6, 208/6, 208/7, 208/8, 208/9, 208/19, 208/20, 208/21, 208/22, 208/24, 103 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 03.01.2019 r. znak Pl.6220.8.7.2018.AE w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu przez rzekę Tążyna w miejscowości Otłoczyn Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.01.2019 r. znak Pl.6733.22.7.2018.MZ w sprawie budowy linii kablowej sn-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii kablowych nn-0,4kV dla zasilana stacji ładowania samochodów elektrycznych na ternie działek nr 160, 101/3, 100 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 20.12.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.12.2018 r. znak Pl.6733.23.9.2018.MZ w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej na terenie działki nr 2/9 wraz z przyłączami na terenie działek nr 2/5, 2/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 20.12.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.12.2018 r. znak Pl.6733.21.7.2018.MZ w sprawie rozbudowy sieci energetycznej nN 0,4 kV- zabudowa dwóch szafek pomiarowych typu P2-Rs/LZV/LZR/F dla zasilenia domków jednorodzinnych na działkach 34/28 oraz 34/39 oraz ułożenia kabla energetycznego YAKXS 4×120 mm o długości łącznej 111 m na terenie działek nr 34/19, 34/24, 34/28, 34/29, 34/30, 34/34 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.26.2.2018.MZ z dnia 11.12.2018 r. w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 29/7, 28, 23/3, 23/1, 22/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.24.7.2018.MZ z dnia 12.12.2018 r. w sprawie budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 208/23, 206/2, 208/10, 208/11, 208/12, 208/13, 208/14, 208/15, 208/16, 208/17, 208/18, 205/2,, 205/3, 205/5, 205/6, 208/6,208/7,208/8, 208/9, 208/19, 208/20, 208/21, 208/22, 208/24,103 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak 6733.23.6.2018.MZ z dnia 06.12.2018 r. w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej na terenie działki nr 2/9 wraz z przyłączami na terenie działek nr 2/5, 2/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23.11.2018 r. znak GR.6733.6.2018 w sprawie przebudowy ciągu dróg ul. Sosnowej, ul. Leszczynowej, ul. Jesionowej, ul. Dębowej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia na działkach oznaczonych numeram: 24, 25,26,46,47,48/1,48/10,53/8,54/2,134,137/2 karta mapy 20, położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Aleksandrów Kujawski oraz działce oznaczonej nr 218 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły