Typ Data Tytuł
Artykuł 19.06.2020 Projekt do wyłożenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.06.2020 r. PL.6733.15.2.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN15 KV oraz NN 0,4 KV na terenie działek nr 113/4, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 113/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.06.2020 r. znak PL.6733.14.2.2020.MZ w sprawie budowy ścieżek. dróg rowerowych budowie ścieżek/dróg rowerowych na terenie działek nr 155/1, 155/2, 156, 157, 158, 240/2, 33/10, 34/1, 3, 35/1, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, na terenie działek nr 134/2, 151 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 77/2, 81/22, 74/3, 82 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działki nr 90/2, 89/2, 86/2, 76/2, 78/2, 79/2, 91 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działek nr 165/2, 162/1, 159/2, 136/1, 112/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, na terenie działek nr 275, 274, 24/2, 13, 69, 261, 253 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6722.1.62.2020.MZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.06.2020 r. znak PL.6733.10.9.2020.MZ w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie dwóch słupów istniejącej linii napowietrznej Nn w nowej lokalizacji na ternie działek nr729, 379/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego znak GR.6733.3.2020 z dnia 01.06.2020 r. o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego poległego na: przebudowie odwodnienia ulicy Akacjowej w Aleksandrowie Kujawskim na nieruchomości oznaczonej jako działki nr ewid. 6/1, 26 i 27 karta mapy 29, położonej w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03.06.2020 r. znak PL.6733.13.1.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na: budowie publicznego parkingu na terenie działki nr 34/14 położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski przy drodze publicznej gminnej. Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.06.2020 r. znak PL.6733.6.28.2020.MZ w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych Sn-15 kV, sieci elektroenergetycznej nN/-0,4 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją kablową i światłowodem na terenie działek ewidencyjnych nr 1/2 położonej na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 38), na terenie działek nr 4/1, 3/13 położonych na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 39), na terenie działek nr 145/10, 145/11 położonych na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 41), na terenie działek nr 103/2, 156/8, 156/11, 156/10, 59/4, 59/3, 58/4, 58/3, 57/8, 57/7, 57/3, 56/6, 56/8, 56/7, 55/6, 55/7, 55/12, 55/13, 55/9, 55/10, 55/4, 54/2, 52/4, 52/6, 50/2, 51/1,48/2, 47/2, 45/2, 163/2, 43/5, 41/2, 42/10, 42/11, 41/3, 42/6, 43/4, 39/2, 39/4, 39/1, 38, 37, 36/3, 62/14, 36/4, 36/1, 62/12, 62/5, 62/1, 61/4, 61/3, 61/5, 1/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 1, 3, 21/2, 47/1, 75/3, 76/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 47/2, 80/2, 78/1, 78/2, 137/2, 231, 301/4, 232, 233, 301/2, 234, 301/3, 235/1, 225/1, 118/7, 202/6, 202/2, 202/10, 305, 198/1, 169/1, 168/1, 164/1, 167/4, 166/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 150/18, 150/21, 150/20, 166, 165, 162/2, 162/3, 161/5, 161/3, 161/4, 162/1,161/2, 169/7, 169/5, 169/8, 169/4, 168/2, 108, 107 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 594/2, 595/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 14/12, 14/11, 41/4, 41/3, 8/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Zazdromin, gmina Koneck. Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.06.2020 r. znak PL.6733.9.10.2020.MZ w sprawie zmiany wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczno dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu śr/c na terenie działek nr 224, 148/5, 148/3, 148/6, 147, 145/17, 145/18 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działki nr 231 położonej w mieście Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.06.2020 r. znak PL.6733.8.9.2020.MZ w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej śr/c PE dn 90 na terenie działki nr 305 położonej w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.06.2020 r. znak PL.6733.7.28.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii kablowej i napowietrznej oraz złączy kablowych SN-0,4 kV , sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN na terenie działki ewidencyjnej nr 6/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działki nr 74/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działki nr 132/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działki nr 101/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka, na terenie działki nr 592, 594/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.10.6.2020.MZ z dnia 25.05.2020 r. w sprawie budowy dwóch słupów istniejącej linii napowietrznej Nn w nowej lokalizacji na terenie działek nr 729, 379/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.05.2020 r. znak PL.6733.12.2.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie linii oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych przy ulicy Kochanowskiego oraz ulicy Osiedlowej na terenie działek nr 35/1, 58, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 12.05.2020 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2020 r. znak GR.6733.3.2020 w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie odwodnienia ulicy Akacjowej w Aleksandrowie Kujawskim na nieruchomości nr ewid. 6/1, 26 i 27 KM 29, położonej w Aleksandrowie Kuj. przy ul. Akacjowej Szczegóły
Artykuł 12.05.2020 Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28.04.2020 r. znak GN.Gg.7537.10.2020 w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia spsoobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na wykonanie robót zwianych z przebudową linii napowietrznej Sn-15kV GPZ Ciechocinek-Toruń położonych w Otłoczynie, gmina Aleksandrów Kujawski oznaczonych numerem ewidencyjnym 35/2, 33 Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.04.2020 r. znak PL.6733.7.20.2020.MZ w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii kablowej i napowietrznej oraz złączy kablowych SN-0,4 kV , sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN na terenie działki ewidencyjnej nr 6/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działki nr 74/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działki nr 132/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działki nr 101/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka, na terenie działki nr 592, 594/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21.04.2020 r.znak GD.ZUZ.5.4210.104.2020.EF w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20.04.2020 r.znak GD.ZUZ.5.4210.10.2020.EF w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych-przebudowa urządzenia wodnego- rowu R-C Szczegóły
Artykuł 06.05.2020 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 06.05.2020 Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 06.05.2020 Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 06.05.2020 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 06.05.2020 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Informacja Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.04.2020 rok w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu śr/c na terenie działek nr 224, 148/5, 148/3, 148/6, 147, 145/17, 145/18 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działki nr 231 położonej w mieście Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.04.2020 znak PL.6733.11.2.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu śr/c na terenie działek nr 41/9, 159 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.04.2020 r. znak PL.6733.8.6.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dot. wydania decyzji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej śr/c PE n 90 na terenie działki nr 305 położonej w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.04.2020 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 17.04.2020 r. znak GD.RUZ.421.252.2019.PZ o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego Szczegóły
Artykuł 16.04.2020 Ogłoszenie z dnia 16.04.2020 roku Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 06.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.04.2020 r. znak PL.6733.10.2.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie dwóch słupów istniejącej linii napowietrznej Nn w nowej lokalizacji na terenie działek nr 729, 379/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 03.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.04.2020 r. znak PL.6733.4.10.2020.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 196/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły