Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/193/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/191/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/190/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie: „Gminny Zespół Obsługi Szkół z/s Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/189/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/188/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/187/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/186/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności działki nr 398/14 położonej w miejscowości Służewo. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/185/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności działki nr 44/2 położonej w miejscowości Ośno Drugie. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/184/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski praw wieczystego użytkowania działki nr 263 położonej w obrębie ewidencyjnym Przybranowo od przedsiębiorstwa PKP S.A. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/183/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski praw wieczystego użytkowania działki nr 502 i 521 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo od przedsiębiorstwa PKP S.A. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/182/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski praw wieczystego użytkowania działki nr 181 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki od przedsiębiorstwa PKP S.A. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/181/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski praw wieczystego użytkowania działki nr 30 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka od przedsiębiorstwa PKP S.A. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/180/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/179/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski instrumentem płatniczym Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/178/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/177/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 24 października 2016 r. Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 20 października 2016 r. Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 20 października 2016 r. Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 20 października 2016 r. Szczegóły
Artykuł 18.10.2016 Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 25 października 2016 r. Szczegóły
Artykuł 11.10.2016 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrów Kujawski znak GR.6733.9.2016 o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 11.10.2016 Uchwała Nr 17/I/2016 Składu Orzekającego Nr9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożeniu przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016 roku. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.10.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Magdy Gralak w związku ze zmianą warunków pracy Szczegóły
Akty prawne 29.09.2016 Zarządzenie Nr 73/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 29.09.2016 Zarządzenie Nr 72/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Artykuł 29.09.2016 Konsultacje społeczne – program współpracy z NGO Szczegóły
Akty prawne 26.09.2016 Uchwała Nr XXII/176/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ustalenia terminu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Podgaj. Szczegóły