Typ Data Tytuł
Artykuł 14.05.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.4.8.2018.AE z 07.05.2018 r. sprawa budowy studni głębinowej na terenie działki nr 125/4 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrow Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Uchwała Nr XLIII/359/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Uchwała Nr XLII/358/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wezwania do złożenia wyjaśnień i uzupełnień skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dotyczącej „przebudowy drogi w miejscowości Chrusty wykonanej we wrześniu 2015 r.” Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Uchwała Nr XLII/357/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Uchwała Nr XLII/356/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. .. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Uchwała Nr XLII/356/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017″. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Uchwała Nr XLII/355/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Uchwała Nr XLII/354/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. … Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Uchwała Nr XLII/354/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Uchwała Nr XLII/353/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Odolion. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Uchwała Nr XLII/352/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Aleksandrowów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Uchwała Nr XLII/351/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2032. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Uchwała Nr XLII/350/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 08.05.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.5.3.2018.AE z dnia 04.05.2018 r. sprawa: „budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na terenie działek nr 111/1 i 111/2 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrow Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 08.05.2018 Zawiadomienie o zwołaniu XLIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w trybie nadzwyczajnym w dniu 9 maja 2018 r. Szczegóły
Artykuł 06.05.2018 Zaktualizowana informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 27 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Sprawozdanie Rb-27S. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 maja 2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 7 maja 2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.3.3.2018.AE z dnia 16.04.2018 r. sprawa: „zwiększeniu rocznej zdolności/mocy przerobowej instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z 1400 Mg/rok na 2500 Mg/rok na terenie dziełek nr 235 i 237 w miejscowości Stawki, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie Rb-27S. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie Rb-28S. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie Rb-N. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie Rb-NDS. Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie Rb-Z. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec I kwartału 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Uchwała Nr 16/S/2018 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Białe Błota Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Chrusty Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Goszczewo Szczegóły