Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.05.2018 Uchwała Nr XLII/356/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. .. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Uchwała Nr XLII/356/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017″. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Uchwała Nr XLII/355/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Uchwała Nr XLII/354/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. … Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Uchwała Nr XLII/354/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Uchwała Nr XLII/353/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Odolion. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Uchwała Nr XLII/352/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Aleksandrowów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Uchwała Nr XLII/351/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2032. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Uchwała Nr XLII/350/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 08.05.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.5.3.2018.AE z dnia 04.05.2018 r. sprawa: „budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na terenie działek nr 111/1 i 111/2 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrow Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 08.05.2018 Zawiadomienie o zwołaniu XLIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w trybie nadzwyczajnym w dniu 9 maja 2018 r. Szczegóły
Artykuł 06.05.2018 Zaktualizowana informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 27 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Sprawozdanie Rb-27S. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 maja 2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 7 maja 2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.3.3.2018.AE z dnia 16.04.2018 r. sprawa: „zwiększeniu rocznej zdolności/mocy przerobowej instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z 1400 Mg/rok na 2500 Mg/rok na terenie dziełek nr 235 i 237 w miejscowości Stawki, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie Rb-27S. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie Rb-28S. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie Rb-N. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie Rb-NDS. Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie Rb-Z. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec I kwartału 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Uchwała Nr 16/S/2018 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Białe Błota Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Chrusty Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Goszczewo Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Grabie Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Łazieniec Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Nowy Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Odolion Szczegóły