Typ Data Tytuł
Artykuł 31.08.2018 KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 29 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.18.3.2018.AE z dnia 23.08.2018 r. zawiadamiające o złożeniu przez Panią Justynę Stronikowską wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie studni głębinowej na terenie działki nr 1 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrow Kujawski” Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.19.3.2018.AE z dnia 23.08.2018 r. zawiadamiające o złożeniu przez Panią Justynę Stronikowską wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie studni głębinowej na terenie działki nr 17 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrow Kujawski” Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 sierpnia 2018 roku, na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim w wyborach do Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Kurenda w związku z pracami Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Obszaru Chronionego Niziny Ciechocińskiej i tym samym ustalenia nowych zapisów dotyczących zniesienia ograniczeń w zakresie zabudowy powyżej 100 m od zbiorników wodnych, Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski prosi mieszkańców, którzy na swoich posesjach posiadają zbiorniki wodne (różnego rodzaju) o podanie ich położenia (nr działki, miejscowość) oraz pochodzenia zbiornika (naturalnego czy sztucznego) w terminie do dnia 14.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 r. Podający do wiadomości publicznej informację o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego we Włocławku I według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 r. podający do publicznej wiadomości informację o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych. Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.12.3.2018.AE z 01.08.2018 r. sprawa „budowy studni głębinowej na terenie działki nr 33/2 w miejscowości Zduny, gminy Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 31.07.2018 Uchwała Nr XLVII/382/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej. Szczegóły
Akty prawne 31.07.2018 Uchwała Nr XLVII/381/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2032. Szczegóły
Akty prawne 31.07.2018 Uchwała Nr XLVII/380/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Dariusza Stępińskiego za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Sylwi Skibińskiej-Zapiec za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Głowackiej za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Stolarskiej-Oczki za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Świątkowskiej za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Magdy Gralak za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Edyty Zielonka za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Urszuli Ziemnickiej za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Leny Gralak za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Renaty Borowskiej za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Wdowczyk za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Kariny Kozłowskiej za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Gralak za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Zarębskiej za rok 2017. Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.8.3.2018.AE z dnia 17.07.2018 r. zawiadamiające o złożeniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy działająca poprzez pełnomocnika Pana Michała Rej reprezentującego Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT – Anna Rej, wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu poprzez rzekę Tążyna w miejscowości Otłoczyn”. Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.5.11.2018.AE z dnia 13 lipca 2018 r. zawiadamiające, że w dniu 13 lipca 2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” na terenie działek nr 111/1 i 111/2 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrow Kujawski. Szczegóły