Typ Data Tytuł
Artykuł 25.10.2021 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2030. Szczegóły
Artykuł 30.09.2021 Petycja skierowana do Kierownika JST i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych aby wykorzystać Internet, media, szeroko rozumianą informatyzację celem informowania, prewencji, profilaktyki oraz dostarczania informacji o zagrożeniach wynikających z nadużywania alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży. Szczegóły
Artykuł 20.09.2021 Petycja mieszkańców wyrażająca sprzeciw przeciwko wydaniu zgody na budowę budynku handlowo-usługowego położonego w miejscowości Rudunki na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, na działkach: 137/17, 137/18, 137/19 sąsiadujących jednocześnie z terenem Miasta Aleksandrów Kujawski (przy ul. Długa). Szczegóły
Artykuł 17.09.2021 W związku z realizacją projektu „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim zaprasza do złożenia oferty na realizacją następujących usług wg. poniższego opisu. Szczegóły
Artykuł 14.09.2021 Informacja o unieważnieniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 1551/14539 części nieruchomości wspólnej działki nr ew. 695/2 położonej w miejscowości Służewo przy ul. Brzeskiej 46. Szczegóły
Artykuł 14.09.2021 Informacja o negatywnym rozstrzygnięciu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych oznaczonych nr: 686, 687, 688 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo stanowiących własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski dla których Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00040419/7. Szczegóły
Artykuł 14.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.38.2.2021.AE z dnia 7 września 2021 r. podające do publicznej wiadomości, że w dniu 03.09.2021 r. na wniosek Energa Operator SA. Oddział w Toruniu działająca poprzez pełnomocnika Pana Jana Zajączkowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci linii kablowej NN 0,4 kV na terenie działek nr 67/18, 66, 65, 67/17 oraz 71 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 09.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, znak: PL.6733.35.6.2021.AE podające do publicznej wiadomości, że projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 375/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski został przekazany do następujących instytucji: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, Zarząd Zlewni w Toruniu, Zarząd Dróg Powiatowych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Aleksandrowie Kujawskim, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wydział Inwestycji Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w Warszawie, Energa-Operator S.A. oddział w Toruniu, celem dokonania uzgodnienia. Szczegóły
Artykuł 09.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.36.6.2021.AE zawiadamiające, że projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka oświetlenia drogowego na terenie działek nr 212/1, 237/3, 237/2, 237/4 położonych w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski został przekazany do następujących instytucji: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, Zarząd Zlewni w Toruniu, Zarząd Dróg Powiatowych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wydział Inwestycji Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, celem dokonania uzgodnienia. Szczegóły
Artykuł 07.09.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Ośno, działka nr 25/21. Szczegóły
Artykuł 07.09.2021 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 9 września 2021 r. Szczegóły
Artykuł 29.07.2021 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 1551/14539 części nieruchomości wspólnej działki nr ew. 695/2 położonej w miejscowości Służewo przy ul. Brzeskiej 46. Szczegóły
Artykuł 29.07.2021 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych oznaczonych nr: 686, 687, 688 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo stanowiących własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski dla których Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00040419/7. Szczegóły
Artykuł 28.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.34.7.2021.AE z dnia 27 lipca 2021 r. podające do publicznej wiadomości, że projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 35, 34 i 52 położonych w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski został przekazany do następujących instytucji: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, Zarząd Zlewni w Toruniu, Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, Wydział Inwestycji Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, celem dokonania uzgodnienia. Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 29 lipca 2021 r. Szczegóły
Artykuł 26.07.2021 Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2022-2027 Szczegóły
Artykuł 23.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.07.2021 r. znak PL.6733.32.8.2021.MJ podające do publicznej wiadomości, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 487/5 i 487/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów kujawski, znak: PL.6733.27.12.2021.MJ podające do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „ALGAWA” Sp. z o.o. działającej poprzez pełnomocnika Pana Jacka Granops GRANIMEX W. Granops Sp. J. została wydana w dniu 21.07.2021 r. decyzja nr 24/2021 znak: PL.6733.27.11.2021.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie zbiornika retencyjnego na SUW Grabie na terenie działek nr 8/6 i 8/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.07.2021 NABÓR NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH OGŁOSZENIE O NABORZE NR GOPS.271.3.2021 z dnia 19 lipca 2021 roku. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.07.2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent / podinspektor ds. opłat lokalnych i windykacji Wydziału Finansowego w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 19.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.9.15.2021.MJ zawiadamiające o: złożeniu przez Państwo Klaudię i Bartłomieja Rudzińskich odwołania z dnia 14.07.2021 w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.06.2021r. znak: PL.6733.9.11.2021.MJ dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z zabudową szafki pomiarowej niskiego napięcia dla zasilania projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 34/35 i 34/36 w miejscowości Konradowo na terenie działek nr 35/5, 35/16, 35/14, 35/26, 34/27, 34/24, 34/37, 34/36, 34/35, 34/30, 34/29 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski.”. Szczegóły
Artykuł 19.07.2021 Informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.07.2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – Osoba prowadząca zajęcia z ergoterapii w Klubie Młodzieżowym w Gminie Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.06.2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Opiekun Klubu Młodzieżowego w Gminie Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 16 czerwca 2021 roku Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 Petycja dotycząca ulepszenia organizacji urzędu, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.04.2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – Animator w ramach projektu „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance”. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.04.2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. podatków i windykacji Wydziału Finansowego w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.04.2021 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Szczegóły