Typ Data Tytuł
Artykuł 30.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.06.2020 r, znak: PL.6220.9.3.2020.DS o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla zamierzenia polegającego na: „Budowie Farmy Fotowoltaicznej Nowy Ciechocinek o mocy do 3,36 MW i powierzchni około 7,0 ha, trofostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp.” na działkach nr 84/5, nr 93/3 oraz nr 92 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.06.2020 r. o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla zamierzenia polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton, wymiana zbiornika do magazynowania ON o pojemności 20 m3, budowie zbiornika uśredniającego na ścieki o pojemności 280 m3 szczelnego z betonu oraz rozbudowa zakładu o pomieszczenia do magazynowania wyrobów mrożonych” na terenie działek nr 124/3, 222, 223, 224 oraz 148/1 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.06.2020 r. znak: PL.6730.11.8.2020.DS o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na: budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 137/16 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- studni głebinowej nr 1 ujmującej wody z osadów czwartorzędowych , zlokalizowanej na działce nr 59/18 w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski; usługe wodną- pobór wód podziemnych z osadów czwartorzędowych ze studni głebinowej nr 1 oraz szczególnego korzystania z wód-korzystanie z wód na potrzeby nawadniania upraw w ilości większej niż średniorocznie 5m3 na dobę na działkach nr 59/9, 59/11, 59/16 i 59/18 w miejscowości Zduny gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.06.2020 r. znak: PL.6220.19.13.2019.DS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wody podziemnej w ilości większej niż 10m3/h obejmującego: wykonanie obudowy, głowicy i zamontowanie pompy w otworze nr 1, stanowiącym ujęcie wody podziemnej, ujmującym czwartorzędowy poziom wodonośny na działce nr 154/1 w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.06.2020 r. znak:PL.6220.6.3.2020.DS o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla zamierzenia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW i powirzchnią zabudowy do 3,4221 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 85/13 i 85/4 w miejscowości Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6220.25.12.2019.DS z dnia 12.06.2020 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Budowie studni głębinowej na działce nr 147/4 w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.06.2020 r. znak: PL.6733.7.35.2020.MZ o wydanej decyzji o lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV w postaci linii kablowej i napowietrznej oraz złaczy kablowych SN-0,4 kV, sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN na terenie działki ewidencyjnej nr 6/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działki nr 74/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działki nr 132/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działki nr 101/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka, na terenie działki nr 592, 594/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 Ogłoszenie o przetragu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych na działkach nr 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/11, 25/12, 25/14, 25/15, 25/16, 25/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.06.2020 r. znak: PL.6733.12.6.2020.MZ o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia decyzji o lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie linii oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych przy ulicy Osiedlowej na terenie działek nr 35/1, 58, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.05.2020 r. znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.13 o mozliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w postępowaniu zażaleniowym na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla przedsięwzięcia polegającego na: odbudowie budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718-932 Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Zawiadomienie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2020 r. znak: DOP-WOŚ.436.2.2019.2 o niezałatwienie sprawy w terminie dot. postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. dla zamierzenia polegającego na: budowie stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.05.2020 r. znak: PL.6730.11.6.2020.DS o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na: budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 137/16 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 14.05.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Obwieszczenia Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.04.2020 r. znak: PL.6220.6.40.2018.AE o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko,jego uzupełnianiami oraz zmianą wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton, wymiana zbiornika do magazynowania ON o pojemności 20 m3 szczelnego z betonu oraz rozbudowie zakładu o pomieszczenia do magazynowania wyrobów mrożonych” na terenie działek nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.04.2020 r. znak: PL.6220.6.37.2018.AE o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton, wymiana zbiornika do magazynowania ON o pojemności 20 m3 szczelnego z betonu oraz rozbudowie zakładu o pomieszczenia do magazynowania wyrobów mrożonych” na terenie działek nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.03.2020r. znak: PL.6220.21.13.2019.DS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C na odcinku Żyrosławice – Przybranowo na odcinku km 0+000 do km 2+770” na działce nr 42 w miejscowości Opoki oraz działkach nr 53, nr 89/2 i nr 103/1 w miejscowości Opoczki , gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.03.2020 r. znak: PL.6220.1.3.2020.DS o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla zamierzenia polegającego na budowie stacji paliw na działkach nr 72/5 i nr 72/6 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 06.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.02.2020 r. znak: PL.6220.20.11.2019.DS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Budowie studni głębinowej na działce nr 190/1 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.02.2020 r. znak: PL.6220.11.22.2019.DS o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zamierzenia polegającego na: Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża OPOKI III, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych na działkach nr 103, 104 oraz 105 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.02.2020 r. znak: PL.6730.11.2.2019.DS o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na: budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 137/16 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.02.2020 r. znak: PL.6220.21.16.2019.DS o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+770″ na terenie działki nr 42 w miejscowości Opoki oraz na terenie działek nr 53, 89/2, 103/1 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.01.2020 r. znak:PL.6220.8.27.2018.AE o wydanym postanowieniu o omyłce pisarskiej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.07.2019 r. znak: PL.6220.8.23.2018.AE dla zamierzenia polegającego na: „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu przez rzekę Tążyna w miejscowości Otłoczyn” Szczegóły
Artykuł 31.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.01.2020 r. znak: PL.6220.6.31.2018.AE o kolejnym uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko z dnia 08.01.2020 r.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton, wymiana zbiornika do magazynowania ON o pojemności 20 m3, budowie zbiornika uśredniającego na ścieki o pojemności 280 m3 szczelnego z betonu oraz rozbudowa zakładu o pomieszczenia do magazynowania wyrobów mrożonych na działkach nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.01.2020 r. znak:PL.6220.20.8.2019.DS o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 190/1 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.01.2020 r. znak: PL.6220.25.3.2019.DS o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: budowie studni głębinowej na działce nr 147/4 w Grabiu, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrow Kujawski z dnia 10.01.2020 r. znak: PL.6220.17.24.2018.AE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegajacego na: „Rozbudowie zakładu produkcji wyrobów i tworzyw sztucznych na terenie działek nr 9/5, 9/17, 9/24, 9/34, 9/36, 88/2 oraz 91 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.01.2020 r. znak: PL.6733.1.3.2020.MZ o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz przebudowie stacji transformatorowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie Poczałkowo 3 na terenie działki nr 19 w miejscowości Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.01.2020 r. znak: PL.6220.21.12.2019.DS o przekazaniu uzupełnienia KIP do ponownego zaopiniowania dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+770″ na terenie działki nr 42 w miejscowości Opoki oraz na terenie działek nr 53,89/2,103/1 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.12.2019 r. znak: WOO.420.1.2018.ADS.36 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu II przedsięwzięcia „Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, odcinek Ciechocinek-granica województwa” Szczegóły