Typ Data Tytuł
Artykuł 14.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.11.2019 r. znak: PL.6220.15.9.2019.DS o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Budowie GPZ Aleksandrów Kujawski wraz z linią zasilającą 110 kV” na działkach nr 73/1, 134/3, 134/2 oraz 102/1 w miejscowości Ośno, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.10.2019 r. znak: PL.6730.64.10.2019.DS o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na; przebudowie istniejącego budynku gospodarczego w tym częściowej rozbiórce, rozbudowie oraz nadbudowie wynikającej ze zmiany konstrukcji dachu na działce nr 40 obręb 28 w mieście Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.11.2019 r. znak: PL.6733.37.3.2019.MZ o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na: budowie linii średniego napięcia 15kV – wymiana kabli na linii SN GPZ Ciechocinek-Toruń oraz GPZ Ciechocinek-Opoki na terenie działek nr 124/3, 128, 129, 148/6 położonych w obrębie Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.11.2019r. znak: PL.6220.21.6.2019.DS o zmianie wniosku inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+770″ na działce nr 42 w miejscowości Opoki oraz działkach nr 53, 89/2, 103/1 w miejscowości Opoczki Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.10.2019 r. znak: PL.6220.6.25.2018.AE o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko wraz z jego uzupełnieniami z dnia 25.07.2019 r. oraz dnia z 11.10.2019 r. dla zamierzenia polegającego na: „Zakupie instalacji maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton” na terenie działek nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.10.2019 r. znak: PL.6220.10.22.2019.DS o wniesionym odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.09.2019 r. znak: PL.6220.10.17.2019.DS dla zamierzenia polegającego na: „Budowie hali produkcyjnej z biurem, zapleczem socjalnym, zbiornikiem na ścieki socjalno bytowe z przyłączami i infrastrukturą techniczną na działce nr 74/10 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.10.2019 r. znak:PL.6220.11.18.2019.DS o dostępnym raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla zamierzenia polegającego na: „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Opoki III, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych z terenu działek nr 103, 104 oraz 105 w miejscowości Opoki” Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.10.2019 r. znak:PL.6220.11.15.2019.DS o podjętym z urzędu postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża OPOKI III, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych na działkach nr 103, 104 oraz 105 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 03.10.2019 r. znak:KO 411.1143.2019 o wydanej decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Aleksandrów Kujawki z dnia 26.07.2019 r. znak: PL.6220.7.13.2019.DS dla zamierzenia polegającego na: „Budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej ( w celu nawadniania upraw), po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na działce nr 59/18 w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 07.10.2019 r. znak; WOO.420.1.2018.ADS.30 o niemożności wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie dla zamierzenia polegającego na: „Rozbudowie/ przebudowie drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek- Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, odcinek Ciechocinek-granica województwa” Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ” Rozbudowa/ przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek-Służeow-Radziejów-Sompolno-Konin, odcinek Ciechocinek-granica województwa” Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.10.2019 r. znak: PL.622017.18.2018.AE w sprawie kolejnego uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla zamierzenia polegającego na: „Rozbudowie zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych na działkach nr 9/5, 9/17, 9/24, 9/34, 9/36, 88/2 i 91 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 03.10.2019 Zawiadomienie Ministra Środowiska z dnia 25.09.2019 r.znak: DOP.WOŚ.436.2.2019.MK. o niemożności zakończenia postępowania odwoławczego dla przedsięwzięcia: ” Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.09.2019 r. znak:PL.6730.64.8.2019.DS w spraweie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku gospodarczego w tym częściowej rozbiórce, rozbudowie oraz nadbudowie wynikającej ze zmiany konstrukcji dachu na działce nr 40 k.m. 28, obręb nr 28 w mieście Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.09.2019 r. znak: PL.6220.18.3.2019.DS w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Rekultywacji Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” na działce nr 799 w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.09.2019 r. znak: PL.6220.10.18.2019.DS w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Budowie hali produkcyjnej z biurem, zapleczem socjalnym, zbiornikiem na ścieki socjalno-bytowe z przyłączami i infrastrukturą techniczną na działce nr 74/10 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28.08.2019 r. znak: WOO.420.1.2018.ADS.26 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Rozbudowie/ przebudowie drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek- Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, odcinek Ciechocinek – granica województwa” Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6730.64.5.2019.DS z dnia 30.08.2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie istniejącego budynku gospodarczego w tym częściowej rozbiórce, rozbudowie oraz nadbudowie wynikającej ze zmiany konstrukcji dachu na działce nr 40 k.m. 28, obręb nr 28 w mieście Aleksandrów Kuajwski Szczegóły
Artykuł 03.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.08.2019 r. znak: PL.6220.15.5.2019.DS w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie GPZ Aleksandrów Kujawski wraz z linią zasilającą 110kV” na terenie działek nr 73/1, 134/3, 134/2 i 102/1 w miejscowości Ośno Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.08.2019 r. znak: ŚG-IV.726.1.2018 w sprawie wydanego postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie nałożenia w drodze decyzji GDDKiA w Warszawie obowiązku ograniczenia oddziaływania hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez Nowy Ciechocinek i Otłoczyn na terenach podlegających ochronie akustycznej w miejscach stwierdzonych przekroczeń, zlokalizowanego w miejscowości Nowy Ciechocinek 15 Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.08.2019 r. znak: PL.6733.18.10.2019.MZ o wydanej decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą sieci T-Mobile Polska S.A. na terenie działki nr 447/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.08.2019 r. znak: PL.6733.16.10.2019.MZ w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą sieci T-Mobile Polska S.A. na terenie działki nr 240/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 28.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.23.8.2019.MZ o zebranym materiale dowodowym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową kolektora ściekowego i przykanalikami do poszczególnych działek na terenie działek nr 390, 726, 398/14, 398/13, 398/12, 398/11, 398/10, 398/9, 398/8, 398/7, 398/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.08.2019 r. znak: PL.6733.24.9.2019.MZ o wydanej decyzji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: zagospodarowaniu terenu zespołu dworsko-parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej – placówka wsparcia dziennego na działkach nr 132/18 i 132/20 w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.08.2019 r. znak: PL.6220.7.18.2019.DS o wniesionym odwołaniu w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.07.2019 r. znak: PL.6220.7.13.2019.DS dla zamierzenia polegającego na: „Budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej (w celu nawadniania upraw), po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego” na działce nr 59/18 w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży z dnia 20.08.2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.08.2019 r. znak: PL.6220.10.13.2019.DS o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy hali produkcyjnej z biurem, zapleczem socjalnym, zbiornikiem na ścieki socjalno-bytowe z przyłączami i infrastrukturą techniczną na działce nr 74/10 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.08.2019 r. znak: PL.6220.10.10.2019.DS o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie budowy hali produkcyjnej z biurem, zapleczem socjalnym, zbiornikiem na ścieki socjalno-bytowe z przyłączami i infrastrukturą techniczną na działce nr 74/10 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły