Typ Data Tytuł
Artykuł 14.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.10.2021 r. znak: OŚ.6220.31.16.2021.AP o przedłożeniu w dniu 08.10.2021 r. przez Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe Algawa sp. z o.o. raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Przybranowo, na działce nr 164/48, obręb 0022 Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.10.2021 r. znak: OŚ.6220.31.15.2021.AP o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania z uwagi na fakt, że inwestor dnia 08.10.2021 r., przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Przybranowo, na działce nr 164/48, obręb 0022 Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 13.10.2021 Pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 06.10.2021 r. (wpływ do UG 12.10.2021 r.) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące – Kanał Opaskowy, kabla energetycznego YAKXS 4x120mm2, na działkach nr 421, 429/4 i 432/2 obręb 0031 Wołuszewo gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski. Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6220.19.21.2020.DS z dnia 04.10.2021 r. do postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów budowlanych i rozbiórkowych na terenie działki nr 102 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 04.10.2021 Uchwała zmieniająca uchwałę antysmogową Szczegóły
Artykuł 04.10.2021 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska znak: DIŚ-III.61.1.2021.21 z dnia 20.09.2021 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 01.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.09.2021 r. znak: OŚ.6220.31.12.2021.AP o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Przybranowo, na działce nr 164/48, obręb 0022 Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 01.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.09.2021 r. znak: OŚ.6220.31.9.2021.AP o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegające na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Przybranowo, na działce nr 164/48, obręb 0022 Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 28.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.09.2021 r. znak: OŚ.6220.32.14.2021.AP o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Zgoda o mocy do 2 MW z możliwością podziału na mniejsze elektrownie o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Zgoda, zlokalizowanej na działkach 145, 146, 147 obręb Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 28.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.09.2021 r. znak: OŚ.6220.32.10.2021.AP o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegające na:„Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Zgoda o mocy do 2 MW z możliwością podziału na mniejsze elektrownie o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Zgoda, zlokalizowanej na działkach 145, 146, 147 obręb Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 22.09.2021 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18.09.2021 r. o wydaniu decyzji nr 268/21, dotyczący warunkowej przydatności wody z wodociągu w Grabiu Szczegóły
Artykuł 13.09.2021 ZARZĄDZENIE nr 75/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 września 2021 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły
Artykuł 10.09.2021 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 08.09.2021 r.dotyczący wody dostarczanej odbiorcom zaopatrywanym przez ujęcie w Grabiu Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 03.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.09.2021 r. znak: OŚ.6220.33.3.2021.AP o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Ostrowąs o mocy do 6 MW z możliwością podziału na mniejsze elektrownie o łącznej mocy nie przekraczającej 6 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Ostrowąs, zlokalizowanej na działce 145/3 obręb Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 03.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.09.2021 r. znak: OŚ.6220.32.3.2021.AP o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Zgoda o mocy do 2 MW z możliwością podziału na mniejsze elektrownie o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Zgoda, zlokalizowanej na działkach 145, 146, 147 obręb Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 26.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.08.2021 r. znak: OŚ.6220.29.12.2021.AP o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie studni głębinowej na działce 110/3 w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski”. Teren nawadniany stanowić będą działki nr 110/3, 119/2, 119/3 – obręb Grabie. Szczegóły
Artykuł 17.08.2021 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu o wymiarach 20,0 m x 50,0 m i głębokości do 2,9 m, na działce nr 167/6, obręb Otłoczyn, gm. Aleksandrów Kujawski, objętej obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Szczegóły
Artykuł 12.08.2021 Deklaracja źródeł ciepła Szczegóły
Artykuł 09.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.31.3.2021.AP z dnia 05.08.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Przybranowo, na działce nr 164/48, obręb 0022 Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 29.07.2021 Nabór wniosków: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.07.2021r. znak: PL.6220.10.22.2020.DS o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem z dnia 21.07.2021 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i modernizacji fermy drobiu w miejscowości Chrusty przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmującego budowę trzech nowych kurników, modernizację dwóch istniejących kurników oraz budowę i modernizację innych składowych fermy na działkach nr 59/7, 59/8, 59/9, 60/6, 60/7, oraz 60/8 w miejscowości Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowo płynące przewodu w rurociągu osłonowym, tj. linii kablowej światłowodowej, na działkach o nr ewid. 7 i 8 obręb 0001 Aleksandrów Kujawski, miasto Aleksandrów Kujawski oraz działce o nr ewid. 78 obręb 0003 Białe Błota, gmina Aleksandrów Kujawski, w ramach inwestycji „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP SA. w ramach NPW ERTMS” Szczegóły
Artykuł 26.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.07.2021 r. znak: OŚ.6220.29.9.2021.MKM o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie studni głębinowej na działce 110/3 w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego PODGAJ I), na terenie szczególnego zagrożenia powodzią, działka nr 225 i 416, obręb Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 07.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.07.2021 r. znak: PL.6220.7.12.2021.ZS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „„Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 50,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m3 /h, projektowanym w miejscowości Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 56/1 obręb 0033 Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie łąk trwałych, pastwisk trwałych oraz gruntów ornych, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowościach Wólka oraz Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 01.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.29.2.2021.MKM z dnia 30.06.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie studni głębinowej na działce 110/3 w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Komunikat Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w sprawie porzucenia beczek z nieznaną substancją chemiczną w lasach regionu Szczegóły
Artykuł 14.06.2021 Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6220.8.9.2021.MKM dnia 31.05.2021 r. w sprawie zakończenia postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie drogi gminnej nr 160227C Służewo – Broniszewo – Goszczewo” Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły